عروسک مستانه
۱۳٩٢/۱٠/٢٤
احساس ... نظرات() 

اگر احساس می گنجید در شعر... به جز خاکستر از دفتر نمی ماند...