عروسک مستانه
۱۳٩٠/٤/۱٦
تردید ... نظرات() 

دودلم...

شاید...

دوست دارم...

کاشکی یکی بود که کمک کنه...

من دودلم فقط همین