یوسف...

یوسف گم گشته باز اید به کنعان غم خور

ضمن عرض تبریک به مناسبت رجعت تک ستاره هستی"مستانه" شما را به دیدین این اپ دعوت میکنم:

کافیست خواهش میکنم....بفرمایید..ممنون ممنون....لطفا هیجاناتتون را کنترل کنید تا صدای من را همه بشنوند

(و هم چنان صدای جیغ و شوت و هورا و گریه از سر شادی!!!)

وبعد از یک ساعت...

لطفا...ممنونم

خب سلاااااااااااااااام سلام سلام

امدم تا ثابت کنم از پس هر سختی آسانیست....سختی دوریم را با این اپ برایتان به شیرینی مبدل کردم

این است مهربانی...این است معرفت

بگذریم...

وتا سر حد مرگ مارا چزوندن و عصاره مان را کشیدن الان که اینجا هستیم کوفته و درب و داغون  با دست وپایی از خود بی خود و از کنترل خارجیم این  دو سه روز استراحت بعد از تحویل ها هم کفاف نکرده و انرژیمان هنوز در گرو نمرات دانشگاست امید است بعداز امدن نتایج دو ماهی را از زیر ساطور و فشار اساتید محتررررررررررم بیرون امده ومثل یک ادم و مثل همه به زندگی عادی خود بپردازیم:36_1_50.gif36_1_51.gifmahsae-ali

همانا اجر دانشجویان معماری زیاد باد که از روز اول ترم خر حمالی(دور از جون این قشرزحمت کش) دارن تا روز اخر!!!

همین که جان سالم به در میبریم الحمدلله

و سخت تر از من بر شما گذشت به چشم انتظاری و درد  دوری و فراق!!!!خدا صابرین را دوست دارد...

این است لطف خداوند...باشد که جبران مافات کرده و دل مستانه را این دفعه نشکنید

باز خواهم گشت ...اما سرم شلوغه فعلا یک داداش راباید عروس کنیم تا چند روز اینده...مبارکا باشد

فعلا

/ 24 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین

سلام سارا آی ÷یت را دیدم که هی اومدی وبلاگ نازنین بیا اینجا این آدرس جدیدمه من که می دونم هی میای می خونی و قهری هیچی نمی گی ظوری نیست همین که بیای کافیه http://el-mo.blogfa.com/

نازنین

سلام تو همیشه تند میری عزیزم[گل] دیگه عادت کردم

آدم چاق

سلام ما هم دعوت - ما هم دعوت قر تو کمرمون خشکیده بیایم می ترکونیم ها.[دست]

آدم چاق

منم دعوت. دلم برای یک عروسی لک زده

نازنین

کجایی پس ؟

طیبه

اووووووه به سلامتی مبارکه دادشتو عروس کردیییییی[نیشخند]

مریم

سلام ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\____اسمان__̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ

مریم

سلام ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\____اسمان__̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ

وبلاگ گروهی لبحندایرانی

سلام دوست جدیدوبلاگ لبخندایرانی باشما از طریق لینک وبلاگتون توی وبلاگ همثانیه آشنا شدیم می دونید چرا اومدیم اینجا برای این اومدیم که بگیم اومدیم دعوتتان کنیم برای خواندن مصاحبه ما با آقای علی پورطالبی آره درست فهمیدید همان روحانی ونویسنده دوست داشتنی وخوب پس دیگه فکر نکنید بدو بیا به وبلاگ خودتان وبلاگ لبخندایرانی در آخر بگم دوست داریم نفربعد برای مصاحبه شما باشید