دل تنگم

کم به روز کردم چون دل تنگم!!!شایدخیلی ها به دنیای زیبای مدرسه علاقه نداشته باشن!!! ولی من عاشق اون دوران هستم حالا چه ازنظرتون مسخره باشه یانباشه

 

راستی سلام

:ادامه

 

نه اینکه مشکلی سرراهم نبوده وهمیشه شاد بودم نه!!!!ناراحتی ها وسختیهایی هم داشته ولی من دوسش دارم

نمیدونم چرااین دلتنگی یه دفعه اود کرده

دلم واسه همه چیزش تنگ شده واسه اون روزایی که عصربعد از کلاس دیفرانسیل بابچه ها فوتبال دستی بازی میکردیم از خودمون و لحظات دیدنی جیغ وشوت وهورا هنگام گل زدن فیلم میگرفتیم

دلم تنگ شده واسه اون روزایی که توی حیاط پشتی مدرسه عروسی میگرفتیم سپیده عروس میشد مریم دوماد همه مراسم را هم داشتیم پای پیاده دنبال عروس وداماد میدویم وبه حساب عروس کشون داشتیم که یه هووووهمه میخوردن زمین چون یکی اون جلو دستی کشیده

دلم تنگ شده واسه اون بزن وبکوبهای مخفیانه

دلم تنگ شده برای دوغ بازی برای حرص خوردنای مامان مدرسه وقتی میومد ومیدید همه جابوی دوغ میده دوباره دیوارهالکه شده وفرش وموکت سفیدشده اغشته از دوغه.قیافش دیدنی میشد

دلم تنگ شده واسه روزایی که بایست یک تنه جلوهمه همکلاسیهام بایستم بگم نه خیییییییییرامتحان نبایدلغوبشه

دلم واسه اون زمانایی تنگ شده که بادوست عزیزم بعداز مدرسه میموندیم وچرندیاتی که معاون دوست نداشتنیمون زده بود تو برد میکندیم ومینداختیم تو سطل زباله

دلم تنگ شده برای سرکارگذاشتن معلمای بیچاره باسوالای نامربوط وتلف کردن وقت کلاس وخلاص شدن از شردرس جدید خصوصا معلم دینی اخه میشد سوالای زیادی ازش پرسیدواون طفلک هم به عنوان معلم دینی مجبور بود جواب بده

کسی نمیفهمه چقدردلتنگم کسی درک نمیکنه چه حالی دارم

دلم برای همه چیز تنگ شده حتی برای دعواهای دائمی باتجربیها وهک کردن"تزریقاتیهای اینده"روی درودیوار کلاسشون

حتی دلم برای نعره ها وفریادهای اقای ش هم تنگ شده وقتی دعوا میکرد از شدت صداش وترس و وحشت زمین وزمان به خودشون میلرزیدن یه روز بعداز کلاس مامان مدرسه شاکی اومد پیشمون وگفت چیکارش کردین اینقدر عصبانی شد؟من توی ابدارخونه نفسم بنداومد ودستام یخ کرد(البته چاخان میکرد اخه اگه نفسش بنداومده بود که مرده بود)وحرص میخوردکه چه طور بعداز دعوای اقای ش مانیشمون بازه هنوز

دلم واسه اون روز تنگ شده که سرکلاس خانم ط(معلم دینی) یکی از بچه ها گوشیش راگرفت وبااجازه خانوم اس ام اساش رابلند میخوندومنم فرصت غنیمت شمردم ویک اس عاشقانه دادم (با بچه ها هماهنگ بودم)اون هم اس رابلند خوند وبه حساب مچ خانوم راگرفتیم اخه مجردبودبیچاره نمیدونست چی بگه

 

دلم تنگ شده واسه اون روزی که بادوستم بعداز کلاساو تا شروع شدن کلاس عصر بدون اجازه از مدرسه جیم شدیم ورفتیم هواخوری وباچه استرسی برگشتیم چه طور قدم به قدم پشت درختا قایم میشدیم که معاون مدرسه که جلوی دره مارانبینه تازه وقتی رسیدیم درپیش دانشگاهی قفل بود لو رفته بودیم بهمون انگ فرار زدن ولی مافقط رفته بودیم هواخوری وبماند بقیه ماجرا....ولی هنوز وقتی یاداون روز میفتم مثل اون موقع دستام خیس عرق میشه قلب تند تند میزنه صدای نفسم به بلندی حرف زدن میشه وبه شماره میفته

  ....وباز هم دلم تنگ شده

/ 3 نظر / 4 بازدید
نفیسه رحمانیان

دختر بد منم معلم دینیما اتفاقاَ بچه ها منو خیلی دوس دارن[فرشته]

ز-ر

عجب دل پری داری !!آدم هیچ وقت قدر لحظات رو نمی دونه[گل]

آینه

امان ازاین قصه های پر غصه بیاندیش و پاک باشو شاد باش ارادتمند این همه شور وشعور[گل]