یه روز خاص

فردا برای اولین بار میخوام چادر بپوشم...میخوام با چادر برم دانشگاه....

میترسم....خیلی....

 

پ.ن:اقا مردم...چقدر سخت بود!! چادرم عادی بود و من همیشه کولی میپوشم...ولی امروز یک کیف دستی برداشتم...نصف وسایلم را فاکتور گرفتم و بقیه را چپووووندم توش!! دستم شکست ...عادت ندارم

بعدش هم از پله ها میخواستم برم بالا ازاین ور جمع میکردم اون طرف میرفت زیر پام از اون ور...!مقنعه ام یک کم گشاد میزد حالا بدتر این هی میکشیدش پایین..

خلاصه رفتیم سر کلاس و نگاههای متعجب!! پسره همون طور خیره مونده ...

خلاصه پختیم و مردیم  کلاسمون هم 8 تا 1 طول میکشید و و و و و و و و و و اخر سر درش اوردم تا کردم گذاشتم تو کیفمنیشخند

تجربه جالبی بودخنده

/ 0 نظر / 19 بازدید